>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


">

รวมภาพกิจกรรม


กิจกรรม โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561
กิจกรรม โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2561

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2561
กิจกรรม โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ
กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจกำจัดผักตบชวา

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจกำจัดผักตบชวา
กิจกรรม โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ พ.ศ.2561
กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ศพด.รร.วัดอนุกุญชราราม
กิจกรรม กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561

กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561
กิจกรรม กิจกรรมปรับสภาพบ้านผู้พิการ ปี 2561

กิจกรรมปรับสภาพบ้านผู้พิการ ปี 2561
ทั้งหมด 63 รายการ : 8 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>