>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำ [] No file2 Admin    Web 08 ก.ค. 2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานฯ [] No file2 Admin    Web 11 พ.ค. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นฯ [] No file2 Admin    Web 17 ก.พ. 2564
พรบหลักเกณฑ์.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [] No file2 Admin    Web 25 ก.ย. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [] No file2 Admin    Web 21 พ.ค. 2563
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2548 [] No file2 Admin    Web 17 มี.ค. 2563
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกัยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงือนเดือน 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
หลักเกรฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
ว 21 /2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราาชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูแบบใหม่ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 01 ต.ค. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 [] No file2 Admin    Web 03 ก.ค. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับมี่2) พ.ศ.2548 [] No file2 Admin    Web 08 ม.ค. 2562
ข้อหารือ การเป็นกรรมการจัดซื่อจัดจ้าง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้บริหารอิเล็คทรกนิคผู้สูงอายุ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2539 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ระเบียบงานสารบรรณ ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ทั้งหมด 35 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>