>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 21 ก.ค. 2563
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกัยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงือนเดือน 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
หลักเกรฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
ว 21 /2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราาชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูแบบใหม่ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 01 ต.ค. 2562
ข้อหารือ การเป็นกรรมการจัดซื่อจัดจ้าง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้บริหารอิเล็คทรกนิคผู้สูงอายุ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2539 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2548 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับมี่2) พ.ศ.2548 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ระเบียบงานสารบรรณ ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นฯ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ทั้งหมด 33 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>