>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


มาตราฐานการปฏิบัติงาน


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 01 ก.ค. 2563
ประมวลจริยธรรม 2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 15 มิ.ย. 2563
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต2563และผลการดำเนินงาน 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
การกำหนดเวลาในการมาปฎิบัติราขการ วันลา มาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฎิบัติราชการแทน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 29 เม.ย. 2563
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 29 เม.ย. 2563
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 เม.ย. 2563
ว 21 /2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราาชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูแบบใหม่ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 22 ม.ค. 2563
แผ่นพับ พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรมพ.ศ.2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ธ.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหาร ส่วนตำบล และพนักงาน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
การดำเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารผู้บริหาร [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 มิ.ย. 2562
ประมวลจริยธรรม-พนักงาน [] No file2 Admin    Web 14 มิ.ย. 2562
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายเลื่อรระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562 [] No file2 Admin    Web 05 มิ.ย. 2562
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 05 มิ.ย. 2562
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) [] No file2 Admin    Web 05 มิ.ย. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 ธ.ค. 2561
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 ธ.ค. 2561
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [] No file2 Admin    Web 04 ธ.ค. 2561
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 16 พ.ย. 2561
มาตการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 16 พ.ย. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
สรุประเบียบ เบิกค่าอบรมฉบับ 4 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ทั้งหมด 46 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>