>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาตราฐานการปฏิบัติงาน


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
หลักเณฑ์การคัดเลือกเพื่อนเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น สายงานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี [] No file2 Admin    Web 31 มี.ค. 2564
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์การสอบแข่งขันฉบับ3 พ.ศ.2562 [] No file2 Admin    Web 31 มี.ค. 2564
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ [] No file2 Admin    Web 31 มี.ค. 2564
คู่มือปฎิบัติเมื่อรับเรื่้องร้องเรียน ร้องทุกข์ [] No file2 Admin    Web 31 มี.ค. 2564
คู่มือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562 [] No file2 Admin    Web 15 มี.ค. 2564
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอีเล็กทรกนิกส์ [] No file2 Admin    Web 15 มี.ค. 2564
คู่มือการใช้ระบบเบิกจ่ายตรงสปสช. [] No file2 Admin    Web 15 มี.ค. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานอปท. [] No file2 Admin    Web 15 มี.ค. 2564
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [] No file2 Admin    Web 15 มี.ค. 2564
คู่มืองานสารบรรณ [] No file2 Admin    Web 15 มี.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2564 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส2564 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศ อบต.กระแชง เรื่องการหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน2564 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศหลักเกณท์การลา [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล+ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย+ครูผู้ดูแลเด็ก [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศเรื่องการหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน63 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศกลับเข้ารับราชการ+2563 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศ+ก.อบต.จ.พระนครศรีอยุธยา+เรื่อง+หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย+และการดำเนินการทางวินัย+(ฉบับที่+3)+พ.ศ.+2562 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศ+ก.อบต.จ.พระนครศรีอยุธยา+รื่อง+หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ+(ฉบับที่+2)+พ.ศ.+2562 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศ+ก.อบต.+เรื่อง+การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน+พ.ศ.+2564 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศ+ก.ท.จ.+เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล+พ.ศ.2562 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศ+ก.ท.จ.+เรื่อง+หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ+พ.ศ.2563 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ประกาศ+ก.ท.จ.+เรื่อง+หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ+(ฉบับที่+2)+พ.ศ.2562 [] No file2 Admin    Web 05 มี.ค. 2564
ทั้งหมด 76 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>