>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


มาตราฐานการให้บริการ


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต.และพนักงานจ้าง รอบ1/2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานหอกระจายข่าว [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการวางผังเมือง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการควบคุมอาคาร [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานถนน-ทางเดินและทางเท้า [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
คู่มือการปฎิบัติงานช่าง มาตรฐานการก่อสร้าง-บูรณะ-และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม-และจารีตประเพณีท้องถิ่น [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานด้านการทะเบียนและอนุญาต [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ทั้งหมด 21 รายการ : 1 หน้า : 1