>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาตราฐานการให้บริการ


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต.และพนักงานจ้าง รอบ1/2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 12 มิ.ย. 2563
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานหอกระจายข่าว [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการวางผังเมือง [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการควบคุมอาคาร [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานถนน-ทางเดินและทางเท้า [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
คู่มือการปฎิบัติงานช่าง มาตรฐานการก่อสร้าง-บูรณะ-และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม-และจารีตประเพณีท้องถิ่น [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานด้านการทะเบียนและอนุญาต [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ย. 2561
ทั้งหมด 21 รายการ : 1 หน้า : 1