>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


คู่มือประชาชน


เรื่อง ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การแจ้งขุดดิน
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การรับชำระภาษีป้าย
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
ทั้งหมด 12 รายการ : 1 หน้า : 1