>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือประชาชน


เรื่อง ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การแจ้งขุดดิน
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การรับชำระภาษีป้าย
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Download ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 19 ม.ค. 2561
ทั้งหมด 12 รายการ : 1 หน้า : 1