>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว ไฟล์แนบ โพสต์โดย วันที่
ภาษีทีดินและสิ่งก่อสร้าง [] [] ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 20 ธ.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 18 ธ.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 18 ธ.ค. 2562
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 11 ธ.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหาร ส่วนตำบล และพนักงา [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 28 พ.ย. 2562
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 26 พ.ย. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 No file1 No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 18 พ.ย. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 06 พ.ย. 2562
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 01 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 09 ต.ค. 2562
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 07 ต.ค. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ปี 2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 04 ต.ค. 2562
สำรวจและจัดทำข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 17 ก.ค. 2562
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์ [] No file2 Admin    Web 28 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 31 พ.ค. 2562
ประกาศ+เรื่อง+หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ [] No file2 Admin    Web 30 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 14 พ.ค. 2562
รายงานการตรงจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 25 เม.ย. 2562
มติคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่3-2562มีมติ เห็นขอบเรื่องการรับโอน(ให้โอน)พนักงานส่วนตำบล [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 10 เม.ย. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 02 เม.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปรจำปี 2562 (ไตรมาสที่่ 2) [] No file2 Admin    Web 02 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2563 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 15 ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [] No file2 ผู้ดูแบระบบ    อบต.กระแชง 30 ม.ค. 2562
ทั้งหมด 71 รายการ : 3 หน้า : << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>