>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ส่วนการคลัง


นางทัศนา เอื้ออวยชัย

ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเสาวนีย์ ประอาง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาวอรรถวิราม สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาววิจิตรา โฉมแพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางนที ด้วงทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ