>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนการคลัง


นางทัศนา เอื้ออวยชัย

ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเสาวนีย์ ประอาง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาวอรรถวิราม สุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาววิจิตรา โฉมแพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางนที ด้วงทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ