>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


สำนักงานปลัด


BUKITTINGGI BLACK HAT

Hacked by ./Ydeeนายสืบพงศ์ ดอนมุงคุณ

หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวสุภาพร ศุขมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางวิลาวรรณ์ เสนดี

นักทรัพยากรบุคคลนางอินทร์ธิรา สุโพธิ์

ครู คศ.1นางพัชรา อุบลรัตน์

ครู คศ.1นายวสันต์ สกุลสอน

พนักงานขับรถยนต์นายนิติพล จิตประสพ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสมปอง พฤกษ์สุขจิตร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางธมนวรรณ รุจิวุฒิ

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบุญนาค อิ่มเอม

พนักงานจ้างทั่วไปนางมาลี ดิษฐอยู่

พนักงานจ้างทั่วไปนายอนุสรณ์ วงค์อำไพ

พนักงานจ้างทั่วไป