>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานปลัด


นายการุณ พิริยายน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงนายสืบพงศ์ ดอนมุงคุณ

หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวสุภาพร ศุขมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางวิลาวรรณ์ เสนดี

นักทรัพยากรบุคคลนางอินทร์ธิรา สุโพธิ์

ครู คศ.1นางพัชรา อุบลรัตน์

ครู คศ.1นายวสันต์ สกุลสอน

พนักงานขับรถยนต์นายนิติพล จิตประสพ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสมปอง พฤกษ์สุขจิตร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางธมนวรรณ รุจิวุฒิ

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบุญนาค อิ่มเอม

พนักงานจ้างทั่วไปนางมาลี ดิษฐอยู่

พนักงานจ้างทั่วไปนายอนุสรณ์ วงค์อำไพ

พนักงานจ้างทั่วไป