>

นายฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ 089-5242318


ปฏิทิน


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาชิกสภา


นายนิวัฒน์ ชัยประภา

ประธานสภานายชะโอด ด้วงทอง

รองประธานสภานายมาโนช เนื่องอุทัย

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชงนายวิชาญ สุขธรรมมี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชงนายสุรชัย ศิลสุทธิ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชงนายไชยวัฒน์ สุขสมรัมภ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชงนายชโลม สุขสมชีพ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชงนายประวิทย์ สุขสมบรูณ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชงนายพิชัยนรงค์ มีไพฑูรย์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลกระแชงนายวิเชียร ศรีเพ็ชร์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลกระแชงนางวนิภา ชวดสุวรรณ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลช้างน้อยนางณัฏฐ์วริญ สุขพงษ์ศรี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลช้างน้อยนางจิราพร ยินดีทีป

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลช้างน้อยนายบำรุง สุขโภคี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลช้างน้อยนายสมศักดิ์ ชนบท

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างน้อยนางสาวกัญญารัตน์ จิตประสงค์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างน้อยนายองศา ฤกษ์เกษม

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อยนายสมจิตร์ วงค์พรหม

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อยนายเสนาะ สุขประเสริฐ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลช้างน้อยนางสาวจันทิมา วิมุต

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลช้างน้อย