>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


สมาชิกสภา


นายนิวัฒน์ ชัยประภา

ประธานสภานายชะโอด ด้วงทอง

รองประธานสภานายมาโนช เนื่องอุทัย

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชงนายวิชาญ สุขธรรมมี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชงนายสุรชัย ศิลสุทธิ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชงนายไชยวัฒน์ สุขสมรัมภ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชงนายชโลม สุขสมชีพ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชงนายประวิทย์ สุขสมบรูณ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชงนายพิชัยนรงค์ มีไพฑูรย์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลกระแชงนายวิเชียร ศรีเพ็ชร์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลกระแชงนางวนิภา ชวดสุวรรณ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลช้างน้อยนางณัฏฐ์วริญ สุขพงษ์ศรี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลช้างน้อยนางจิราพร ยินดีทีป

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลช้างน้อยนายบำรุง สุขโภคี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลช้างน้อยนายสมศักดิ์ ชนบท

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างน้อยนางสาวกัญญารัตน์ จิตประสงค์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลช้างน้อยนายองศา ฤกษ์เกษม

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อยนายสมจิตร์ วงค์พรหม

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อยนายเสนาะ สุขประเสริฐ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลช้างน้อยนางสาวจันทิมา วิมุต

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลช้างน้อย