>

 • image06

  โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • image06

  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Wast)

 • image06

  ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

  จิตอาสา Big Cleaning

 • image06

  โครงการอบรมชุดปฎิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

 • image06

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

 • image06

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

 • image06

  รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นาย ฉลอม จิตประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ปฏิทิน


ส่วนโยธา


นายต่อพงษ์ เทียนประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่างนายสุวัฒน์ โฉมแพ

นายช่างโยธาชำนาญงานนางสาวสถิญา คำเกตุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายทนง ใต้ร่มบุญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปานายรุ่งพนารัฐ นิลคง

คนงานทั่วไปนายอำนวย ขึ้นทันตา

คนงานทั่วไปนายมานัส จิตร์ประสพ

คนงานทั่วไปนายเอนก บุญทวี

คนงานทั่วไปนายมานพ จิตร์ประสพ

คนงานทั่วไป